Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

Môžeme nežiaduce účinky vakcíny prirovnávať k strate života?

Webová stránka s problematickým obsahom badatel.net uverejnila článok o vedľajších účinkoch vakcíny proti Covid-19. Píše o tisícoch ľudí, ktorí po zaočkovaní nie sú schopní vykonávať každodenné činnosti alebo sa stali práceneschopnými. Článok na základe vlastných zdrojov nabáda čitateľov, aby sa ľudia s alergiami očkovať nedali. Webový zdroj upriamuje pozornosť na fakt, že ide o vakcínu od Pfizeru, ktorou sa začalo očkovanie už aj na Slovensku.

Pochybné zdroje

Článok uvádza ako zdroje informácií webové stránky theepochtimes.com a zerohedge.com. V prípade ZeroHedge ide o krajne pravicový web, ktorý už v minulosti čelil problémom za svoj konšpiračný obsah. The Epoch Times vyhodnotil portál mediabiasfactcheck.com ako pochybný zdroj, ktorý šíri konšpirácie a nedôveryhodné informácie. Faktickosť článku možno badať pri doplňujúcej informácii z webového portálu Anchorage Daily News, z ktorého uvádza prípady negatívnych účinkov vakcíny na zdravie.  Ďalšími zdrojmi informácií majú byť podľa webu badatel.net dáta z amerického Centra pre kontrolu ochorení (ďalej iba CDC). Tie mali byť prezentované Dr. Thomasom Clarkom, ktorý pôsobí ako epidemiológ v Poradnej skupine pre očkovacie praktiky v CDC.

Sú životy tisícok ľudí naozaj ohrozené vedľajšími účinkami vakcíny?

Očkovaciu látku dostalo do 19. decembra 272 001 obyvateľov USA. Pritom k 18. decembru 3150 ľudí ohlásilo vedľajšie účinky, ktoré označili ako „udalosť ovplyvňujúcu zdravie“. Medzi uvedenými dôsledkami, ktoré badatel.net uvádza, boli práceneschopnosť, neschopnosť vykonávať každodenné aktivity a potreba lekárskej starostlivosti. Vzhľadom na počet osôb, u ktorých sa vedľajšie účinky objavili, ide zhruba o 1% z celkového počtu zaočkovaných.

Na Slovensko sa dostala očkovacia látka od firiem Pfizer  BioNtech 26. decembra a to v počte 10 000 kusov, pričom sa v januári očakávajú ďalšie v počte 150 000 kusov.

V písomnej informácii pre používateľa očkovacej látky sa uvádzajú nežiadúce účinky, ktoré sú rozdelené do podskupín.

K veľmi častým vedľajším účinkom, ktoré sa môžu prejaviť u jedného z desiatich zaočkovaných patrí bolesť a opuch v mieste vpichu, únava, bolesť hlavy, bolesť svalov, kĺbov, triaška, či horúčka.

K častým vedľajším účinkom očkovacej látky patrí nevoľnosť. Vedľajšie účinky, ktoré webový portál spomína v prejave neschopnosti viesť každodenné aktivity, práceneschopnosť či potrebnú zdravotnú starostlivosť, môžu byť zapríčinené, podľa príbalového letáku, pocitom nepohody, nespavosťou, či dočasným jednostranným ochrnutím tváre. Tieto prejavy sa označujú ako menej časté vedľajšie účinky, ktoré môžu postihovať najviac 1 zo 100 očkovaných a ako zriedkavé vedľajšie účinky, ktoré môžu postihovať najviac 1 z 1000 zaočkovaných. Webový portál tiež uvádza, že z uvedeného množstva zaočkovaných, sa u šiestich objavila anafylaktická reakcia. Príbalový leták uvádza alergickú reakciu, ktorá sa však uvádza ako neznámy vedľajší účinok očkovacej látky z dostupných zdrojov. Táto alergická reakcia môže predstavovať aj anafylaktickú reakciu, ktorá u niektorých pacientov nastala. Vzhľadom k tomu, že liek je predmetom ďalšieho monitorovania, môžu sa objaviť ďalšie vedľajšie účinky.

Závažnosť vedľajších účinkov vakcíny možno porovnať s vedľajšími účinkami bežne dostupných liekov s protizápalovým liečivom, Ibalgin 200.

Príbalový leták uvádza medzi veľmi častými napínanie, vracanie, medzi menej častými bolesti hlavy, či závraty. Zriedkavé vedľajšie účinky  tohto lieku, ktoré postihujú 1 z 1000 osôb, sa prejavujú ako krvácanie z tráviaceho traktu, zlyhanie srdca a sterilný zápal mozgových blán. 

V článku portálu badatel.net sa spomína, že každý, kto pri prvej dávke vakcíny zažil anafylaktickú reakciu, by sa už nemal podrobiť ďalšiemu očkovaniu, ktoré sa má opakovať po 3 týždňoch. Príbalový leták očkovacej látky túto informáciu síce neuvádza, odporúčanie sa ale objavilo v prezentácii Dr. Thomasa Clarka z CDC z dňa 19. decembra 2020.

Podľa niektorých danú alergickú reakciu môže spôsobovať polyetylén glykol (ďalej iba PEG). Túto informáciu uviedol aj Dr. Peter Marks, riaditeľ Amerického úradu pre kontrolu potravín a liečiv (ďalej iba FDA). Rovnako uviedol, že daná alergická reakcia sa môže objavovať častejšie, než bolo predpokladané. Zlúčenina PEG je súčasťou aj iných liekov, ktoré v minulosti danú alergickú reakciu vyvolali. Imunológovia sa však domnievajú, že tí, ktorí majú vysokú hladinu protilátok proti PEG, ich môže vystavovať riziku anafylaktickej reakcie pri vakcíne proti Covid-19.

Po udalostiach vo Veľkej Británii, kde u dvoch zdravotníkov trpiacich výraznými alergickými ťažkosťami sa prejavili negatívne účinky, začala britská vláda preventívne informovať alergikov o možných vedľajších účinkoch. Alergické reakcie sú ešte stále predmetom štúdií a objektívne závery v súvislosti so zlúčeninou PEG ako ich príčinou doposiaľ neboli prijaté.

Článok nepresne uvádza aj informáciu o nutnom pozastavení očkovania v nemocnici v USA v štáte Illinois. Očkovanie sa pozastavilo dočasne v rozmedzí troch dní, kedy štyria zdravotníci po podaní vakcíny zaznamenali mravčenie a zvýšenú srdcovú frekvenciu krátky čas po podaní očkovacej látky. Z celkového počtu očkovaných v danom zdravotníckom centre predstavovali títo zamestnanci s vedľajšími účinkami 0,15%.

Manipulačné techniky vzbudzujúce nedôveryhodnosť

Internetová stránka badatel.net. nepresne uvádza vedľajšie účinky vakcíny ktorá sa začala používať aj na Slovensku. Subjektívnym prežívaním dotknutých osôb odvádza pozornosť od objektívnych informácií, ktoré sú uverejnené. Autor článku rovnako používa lenivú indukciu v zmysle podávania nerelevantných informácií o vedľajších účinkoch dotknutých osôb, ako aj techniku stredu pozornosti zameranú na tú skupinu ľudí, u ktorej sa vedľajšie účinky prejavili. Nejednoznačnosť je použitá pri opise situácie v zdravotníckom centre v štáte Illinois, čo u čitateľov môže spôsobiť polarizáciu v otázke vakcinácie. Týmito technikami článok nadobúda znaky propagandy s cieľom šíriť želanú reakciu čitateľov. V závere článok explicitne nevyzýva k odmietnutiu vakcíny ako takej, ale odporúča zotrvanie a monitorovanie pacienta určitý čas v zdravotníckom zariadení po podaní očkovacej látky, pre prípad prejavenia sa vedľajších účinkov.

Záver

Vzhľadom na núdzovú situáciu v súvislosti s celosvetovou pandémiou koronavírusu a najmä jej dôsledkov, bolo potrebné vyvinúť vakcínu v čo možno najkratšom čase. Menej štandardný postup pri vývoji vakcíny vyvoláva u mnohých pochybnosti. Európska agentúra pre lieky (ďalej iba EMA) zaviedla viaceré postupy pre rýchlejší vývoj vakcíny, ako rýchle vedecké poradenstvo, urýchlenie preskúmania žiadostí o súhlas s Pediatrickým výskumným plánom, zrýchlené hodnotenie žiadostí o registráciu, či nový postup posudzovania žiadostí. V súvislosti s právnymi predpismi Európskej únie, aj vakcína na Covid-19 prešla hodnotením dvoch rôznych a nezávislých tímov. Až po ich schválení kvality, bezpečnosti a účinnosti lieku môže Európska komisia predložiť povolenie na európsky trh. Dôležitým aspektom problematiky vakcinácie je riešenie pandémie koronavírusu a zastavenie úmrtí osôb nie len z rizikových skupín. Vedľajšie účinky, ktoré vyvolávajú otázniky bezpečnosti samotnej vakcinácie sa dajú považovať za minimálne v porovnaní s neschopnosťou vrátiť sa k bežnému životu, odbremeniť zdravotníctvo a zachrániť ľudské životy.

Celkové hodnotenie redakcie: 1,6/7


Autorka analýzy: Benita Feketeová

Editori: Michaela Ružičková, Peter Dubóczi